1. Tellitud kauba eest tasumine
   1. Toodete eest saab Klient tasuda: pangalingiga, krediitkaardiga, järelmaksuga.
   2. Rug.ee e-müügikeskkonnas 100% tootehinna tasumine on soovituslik. Juhul, kui Klient on tasunud 50% tellimuse kogumaksumusest, toimub teise osamakse tasumine vähemalt 1 päev enne kauba tarnimist. Oma valmisolekust toodete kohaletoimetamiseks teavitab rug.ee Klienti Kliendi poolt tellimuses esitatud kontakttelefoni või e-posti teel. Juhul, kui soovite tasuda 100% ettemaksu, siis kõige lihtsam teha seda pangalingi kaudu.

  1. Transport kliendile lepitakse kokku e-maili või telefoni teel.

Kauba transport on tasuline. Kaubale on võimalik ise järgi tulla meie lattu Kumnas, 76614 Harju maakond.

Transport Tallinna piires maksab 39 EUR, kaup tuuakse kliendile maja ette. Transpordi hind Eesti piires on kokkuleppeline ja selgub peale täpsema transpordivaliku ja sihtkoha kindlakstegemist.

Tarneviis Hind
Kojuvedu Tallinnas (maja ette) 39 €
Väljaspool Tallinna 39 €
ÜLESVEDU / korrusetasu (ainult Tallinnas) Hind
Ülesvedu I korrus (iga asi) 4 €
Madrats (paksusega 30 cm) 5 €
Diivan (suurem) 5 €
Nurgadiivanid 6 €
Toode, mis koosneb 5-st kastist ja rohkem 7 €
Näidised (kapid, kummutid jne) 7 €
Kontinentaalvoodi 10 €
Diivani montaaž 15-25 €
Utiliseerimine (alates) 39 €

  1. E-poes sooritatud tellimuse tühistamine ja toote tagastamine
   1. Kliendil on õigus oma tellimus tühistada, teatades sellest rug.ee e-posti aadressile epood@rug.ee vastavasisulises avalduses. Avalduses palume ka märkida oma arve/tellimuse number. Ettemaks tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul peale avalduse esitamist.
   2. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis ja kasutamata. Raha tagastatud kauba eest kantakse Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest rug.ee laos ning peale Kliendi vastavasisulise avalduse esitamist e-posti aadressile epood@rug.ee. Kauba tagastamise kulud kannab Klient.
   3. Rug.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele.
   4. Rug.ee jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa määratud punktide
   5. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab rug.ee endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Kliendi ja rug.ee vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.
   6. Rug.ee jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui: Klient ei ole tellimuse kinnitusel/arvel näidatud summat tasunud 7 päeva jooksul alates tellimuse kinnituse/arve väljastamise kuupäevast; Kliendil ei ole kauba kättesaamise momendil tasutud ülejäänud 50% arve alusel tasumisele kuuluvast summast v.a. juhtudel, kui Kliendiga on vormistatud vastavad erilepingud; Kliendi järelmaksutaotlusele tuli negatiivne vastus; Tellitud kaup on tarnija laos otsas ning Klient ei ole nõus rug.ee poolt pakutava asendustootega. Ettemaks tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul peale vastavasisulise avalduse esitamist.

  1. Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine
   1. Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11.ptk.; paragrahv 218(2)) on Kliendil õigus pretensioone esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
   2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Kui toodet on võimalik parandada, siis Kliendil asendamist nõuda ei ole võimalik, kuna see põhjustaks müüjale ebamõistlikke kulusid. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11.ptk., paragrahv 222(1)).
   3. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama rug.ee`d probleemist e-posti aadressil pirni@rug.ee kirjeldusega, kuidas ja millal oli avastatud või tekkis defekt ning lisama fotod defektist. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2. kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda rug.ee-lt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist. 4.4. rug.ee ei vastuta: Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest; defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel; toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

  1. Vastutus ja vääramatu jõud
   1. Rug.ee vastutab Kliendi ees rug.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
   2. Klient vastutab rug.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
   3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
   4. Rug.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (rug.ee mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
   5. Rug.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

 1. Muud tingimused
  1. Rug.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Rug.ee ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.
  2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja rug.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
  3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka rug.ee-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.
  4. Kauba laos hoidmine on 4 nädalat tasuta. Kui müüjaga ei ole teisiti kokku lepitud, siis peale neljandat nädalat - sõltuvalt kauba mahust - maksab hoiustamine alates 10 EUR nädal.
Ülesse